طرح‌های پژوهشی ملی و بین المللی مورد حمایت

مجموعه طرح های پژوهشی ملی و بین المللی که تا کنون با مشارکت و حمایت قطب عصب‌روانشناسی شناختی برگزار شده‌اند.