فعالیت‌های علمی

قطب عصب‌روانشناسی شناختی در راستای یکی از رسالت‌های خود مبنی بر بررسی و پایش تحولات علمی آماده همکاری و حمایت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در قالب موضوعات زیر است:

  • همکاری در زمینه نگارش پروپوزال‌ برای دریافت فاند پژوهشی
  • همکاری و حمایت در زمینه طرح‌های پژوهشی داخلی و خارجی در در حوزه علوم شناختی
  • همکاری و حمایت در زمینه انتشار مقالات
  • همکاری و حمایت در زمینه تالیف، ترجمه یا تصیف کتاب در حوزه علوم شناختی
  • همکاری و حمایت در زمینه راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله دکتری