حمایت‌های مالی قطب

بدین وسیله بودجه‌های تشویقی برای همکارهای آموزشی و پژوهشی با قطب علمی عصب روانشناسی شناختی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام می گردد.

  • چاپ مقاله علمی پژوهشی (فارسی) یا انگلیسی Q=3 متناسب با اهداف قطب و تشکر از قطب در انتهای مقاله | بودجه تشویقی: ۴۰۰ هزار تومان + تقدیر نامه
  • چاپ مقاله خارجی Q=1,2 متناسب با اهداف قطب و تشکر از قطب در انتهای مقاله | بودجه تشویقی: ۷۰۰ هزار تومان + تقدیر نامه
  • ترجمه کتاب متناسب با اهداف قطب و تشکر از قطب | بودجه تشویقی: ۵۰۰ هزار تومان + تقدیر نامه
  • تالیف کتاب متناسب با اهداف قطب و تشکر از قطب | بودجه تشویقی: ۹۰۰ هزار تومان + تقدیر نامه
  • استفاده از لوگوی قطب در همایش های معتبر و مرتبط با اهداف قطب | قابل مذاکره
  • تشکیل آزمایشگاه های مشترک (با نصب لگوی قطب و ذکر نام قطب در محتویات علمی) | قابل مذاکره
  • پروژهای بین‌المللی | بودجه تشویقی: ۵ میلیون تومان
  • همکاری در تدوین سرفصل دروس دانشگاهی | قابل مذاکره