برای ارتباط با قطب عصب روانشناسی شناختی می‌توانید از یکی از راه‌های زیر اقدام نمایید. همچنین در صورت تمایل برای ثبت‌نام و عضویت در قطب می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

پست الکترونیک
CECN@sbu.ac.ir
تلفن تماس
۰۲۱-۲۹۹۰۲۵۱۳
آدرس
دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده علوم شناختی و مغز