پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری

  • حانیه صیادی، بررسی نقش قشر آهیانه‌ای خلفی در ادراک کل نگر و جزنگر در چهره های ترکیبی، مطالعه تحریک مغناطیسی فراجمجه ای، کارشناسی ارشد توانبخشی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۹