• عصب‌روانشناس بالینی
 • استاد
 • پژوهشکده علوم شناختی و مغز
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا پوراعتماد مدیر قطب

 • فیزیولوژیست
 • دانشیار
 • پژوهشکده علوم شناختی و مغز
 • دانشکده علوم و فناوری­ زیستی
 • دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا بیگدلی دبیر قطب

 • فیزیولوژیست
 • استاد
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر محمدرضا زرین‌دست عضو قطب

 • فوق تخصص روان‌پزشک کودک و نوجوان
 • استاد
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر محمدرضا محمدی عضو قطب

 • ریاضیات زیستی
 • استاد
 • دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر چنگیز اصلاحچی عضو قطب

 • علوم اعصاب
 • دانشیار
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانشگاه شهید بهشتی

دکتر وحید نجاتی عضو قطب

 • فیزیک
 • دانشیار
 • دانشکده فیزیک
 • عضو وابسته پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا جعفری عضو قطب

 • متخصص آمار و روش ­شناس
 • استادیار
 • دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد عضو قطب