فعالیت های علمی

قطب عصب‌روانشناسی شناختی در راستای یکی از رسالت‌های خود مبنی بر بررسی و پایش تحولات علمی آماده همکاری و حمایت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می باشد.

همکاری با سازمان ها

قطب عصب‌روانشناسی شناختی در راستای یکی از رسالت‌های خود مبنی بر همکاری پژوهشی موثر و هدفمند با سازمان‌ها، موسسات علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آماده ی همکاری با سازمان‌ها و موسسات می باشد.

همایش‌ها، وبینارها، سمپوزیوم‌ها

همایش‌ها، وبینارها و سمپوزیوم‌ها توسط قطب عصب روانشناسی شناختی و یا با مشارکت و حمایت، اجرا می شود.

اختراعات، ابداعات و آزمایشگاه‌ها

قطب عصب‌روانشناسی شناختی در راستای یکی از رسالت‌های خود مبنی بر همکاری و حمایت از آخرین یافته‌های فناوری در حوزه علوم شناختی، همکاری و حمایت خود را از اختراعات، ابداعات و تاسیس آزمایشگاه در زمینه های علوم شناختی، اعلام می دارد.

حمایت‌های مالی قطب

بودجه‌های تشویقی ای برای همکارهای آموزشی و پژوهشی با قطب علمی عصب روانشناسی شناختی، ارائه می شود.