بررسی فواید عروسک بازی از طریق علوم اعصاب


مدت هاست این فرضیه مطرح شده است که بازی وانمودی برای رشد اجتماعی و شناختی مفید است. با این حال، شواهد کمی در مورد مناطق عصبی فعال هنگام اشتغال کودکان به بازی وانمودی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز نزدیک در حالی که ۴۲ کودک ۴ تا ۸ ساله آزادانه با عروسک ها یا بازی های تبلتی با یک شریک اجتماعی یا به تنهایی بازی می کردند، فعالیت شیار گیجگاهی فوقانی خلفی و پیش پیشانی بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که بازی اجتماعی بیشتر از بازی انفرادی مناطق پیش پیشانی راست را فعال می کند. همچنین نتایج نشان داد که کودکان هنگام عروسک بازی به صورت انفرادی شیار گیجگاهی فوقانی خلفی و پیش پیشانی فعالیت داشت اما هنگام بازی با تابلت به صورت انفرادی این فعالیت در این مناطق مغزی مشاهده نشد، این یافته پیشنهاد می کند که کودکان بیشتر با عروسک ها مهارت های شناختی اجتماعی را تمرین می کنند. این یافته ها نشان می دهد بازی اجتماعی از مناطق عصبی متعددی استفاده می کند و نشان می دهد که چگونه عروسک بازی می تواند الگوهای مشابهی از فعالیت مناطق مغزی حتی وقتی کودکان به تنهایی بازی می کنند را فراهم آورد. عروسک بازی ممکن است فرصتی منحصر به فرد برای تمرین تعاملات اجتماعی مهم برای رشد مهارت های اجتماعی – عاطفی، مانند همدلی برای کودکان فراهم کند.

منبع مقاله:

Hashmi, S., Vanderwert, R. E., Price, H. A., & Gerson, S. A. (2020). Exploring the Benefits of Doll Play Through Neuroscience. Frontiers in human neuroscience, ۱۴, ۴۱۳.

اسماعیل شیری

نظرات بسته شده است.