نقش مهارت‌های شناختی در رشد اقتصادی

 

هانوشک و ویسمان (۲۰۰۸) در مقاله‌ای (یک مقاله بسیار پراستناد علمی) در مورد نقش بهبود آموزش در مدرسه، به عنوان بخش اصلی مهمترین استراتژی‌های رشد و توسعه بیان می‌دارند که گسترش تحصیلات در مدارس شرایط بهبود اقتصادی را تضمین نمی¬کند. این مقاله با تمرکز ویژه ‌بر نقش کیفیت و کمیت مدرسه، نقش مهارت‌های شناختی را در ارتقا رفاه اقتصادی بررسی می‌کند و نتیجه‌گیری می‌کند که شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه مهارت‌های شناختی مردم – و نه صرف تحصیلات – به میزان زیادی با درآمد فردی، توزیع درآمد و رشد اقتصادی ارتباط دارد. مقایسه‌های بین‌المللی شامل داده‌های گسترده در مورد مهارت‌های شناختی، نقایص مهارت‌های بسیار بیشتری را در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که به‌طورکلی تنها با ثبت‌نام و تحصیل در مدرسه این مهارت‌ها حاصل نمی‌شود. میزان تغییرات موردنیاز روشن می‌سازد که بستن شکاف اقتصادی با کشورهای پیشرفته نیاز به تغییرات اساسی ساختاری در مؤسسات آموزش و پرورش دارد؛ یعنی توجه به علوم شناختی.

منبع:

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. Journal of economic literature, 46(3), 607-68.

 


cecn

نظرات بسته شده است.