اهداف قطب عصب‌روانشناسی شناختی

۱- گسترش مرزهای دانش پیرامون اصول و روند رشد بهنجار مغز و عملکردهای شناختی ساده تا پیچیده (دیدن، فهم و بیان هیجانات، زبان، محاسبه و…) از لحظه انعقاد نطفه

۲- گسترش مرزهای دانش پیرامون رشد نابهنجاری‌های مغزی و پدیدآیی اختلالات عصبروانشناختی به‌ویژه در دوران رشد

۳- گسترش مرزهای دانش از تأثیر محیط ارتباطی بر رشد مغز و شناخت با مطالعات حیوانی، انسانی و مدل‌سازی‌های محاسباتی

۴- شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بهنجار و نابهنجار شناختی که بخشی از واریانس مشکلات بزرگ کشور مثل افت تحصیلی، رفتارهای پرخطر و… را به خود اختصاص میدهد. این هدف نه‌تنها دانش بومی برای حل یا مواجه با مشکلات داخلی ایجاد میکند، بلکه ارزش افزوده برای دانش بشری در این زمینه دارد.

۵- استفاده از علوم و فناوری‌های جدید در پیشگیری، غربالگری، تشخیص، آموزش و توان‌بخشی اختلالات شناختی

۶- کسب مرجعیت بینالمللی درزمینهٔ عصبروانشناسی شناختی با تأکید بر عصبروانشناسی بالینی رشدینگر

۷- تقویت ارتباط و تعامل بین متخصصین روانشناسی، تعلیم و تربیت، علوم اعصاب، علوم کامپیوتر، ریاضیات و پزشکان مغز و اعصاب کودکان در شناسایی و کاهش مشکلات عصب روانشناسی در دوران رشد.

هرچند که این روند در پژوهشکده علوم شناختی و مغز آغاز شده است ولی هنوز راه بسیار بلندی پیش‌روست. حمایت و تقویت این برنامه موجب همگرایی فعالیت پراکنده در وزارت علوم، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت میشود.​