اعضا و هیات موسس قطب عصب‌روانشناسی شناختی

دکتر محمدرضا محمدی
عضو قطب
فوق تخصص روان‌پزشک کودک و نوجوان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر محمدرضا زرین‌دست
عضو قطب
فیزیولوژیست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر محمدرضا بیگدلی
دبیر قطب
فیزیولوژیست
دانشیار
پژوهشکده علوم شناختی و مغز
دانشکده علوم و فناوری­ زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
مدیر قطب
عصب‌روانشناس بالینی
استاد
پژوهشکده علوم شناختی و مغز
دانشکده روانشناس و علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد
عضو قطب
متخصص آمار و روش­شناس
استادیار
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر غلامرضا جعفری
عضو قطب
فیزیک
دانشیار
دانشکده فیزیک
عضو وابسته پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
دکتر وحید نجاتی
عضو قطب
علوم اعصاب
دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر چنگیز اصلاحچی
عضو قطب
ریاضیات زیستی
استاد
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی