روش‌های علوم اعصاب شناختی در تحلیل تأثیر تبلیغات در شکل گیری عادت‌های سلامتی افراد

پیوورسکی، شانکار سینگ و نرمند (۲۰۱۹) در مطالعه‌ای به بررسی استفاده از تکنیک‌های منتخب علوم اعصاب شناختی برای مطالعه اثربخشی تبلیغات اجتماعی در زمینه ترویج سبک زندگی سالم پرداختند. در این مطالعه واکنش های پاسخ دهندگان (احساسات، به خاطر سپردن، علاقه) به قسمت های جداگانه تبلیغات تجزیه و تحلیل شد. نتایج اندازه گیری های عصبی و سایکوفیزیولوژی با پاسخ های شرکت کنندگان در نظر سنجی مقایسه شد. در این مطالعه روش های شناختی عصب شناختی، جهت امکان ایجاد آگاهی در مورد انسان و رفتار او در سطح فرآیندهای سایکوفیزیولوژیک و شناختی قبل از اینکه در قالب یک نظر یا قضاوت در مورد یک موضوع مشخص ادغام شوند، استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که پیشرفت های تکنیک علوم اعصاب شناختی، این رشته را در زمینه های بیشتر و جدید تحقیق قابل استفاده کرده است. این احتمالات عمدتاً نتیجه توسعه تکنیک های اندازه گیری فعالیت مغز و ترکیب آنها با سایر فناوری ها به عنوان مثال اندازه گیری های بیومتریک است. این تکنیک ها اجازه می دهد عملکردهای مختلف ذهنی را با احساسات فیزیولوژیکی مرتبط کرد. یکی از کاربردها بررسی تأثیر تبلیغات بر ارتقای سلامت اجتماعی (سبک زندگی سالم ، واکسیناسیون و …) بر گیرندگان است. یک کمپین اجتماعی به خوبی هدایت شده با طراحی مناسب یک پیام اطلاعاتی (تبلیغات) می تواند مستقیماً آن را به شکل گیری عادات زندگی سالم در بین افراد تبدیل کند.

منبع:

Piwowarski, M., Shankar Singh, U., & Nermend, K. (2019). The cognitive neuroscience methods in the analysis of the impact of advertisements in shaping people’s health habits.