فراخوان حمایت از طرح‌های حوزه علوم اجتماعی محاسباتی با رویکرد شناختی

فراخوان حمایت از طرح های حوزه علوم اجتماعی محاسباتی با رویکرد شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، زمان ارایه طرح (۱ آذرماه) لغایت ۱۵ آذرماه (غیر قابل تمدید)

آدرس وب‌سایت: www.cogc.ir